หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
ศาลปกครองไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมันนี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
20 ธันวาคม 2547 14:22 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์นิติธรรม โทร. 0- 2934-0261-2
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2542
จำนวนหน้า :   579 หน้า
ราคา :   450 บาท
 

สองสัปดาห์ก่อน pub-law.net ได้ทำการแนะนำหนังสือของ รศ.ดร.วิรัชฯ ไปหลายเล่ม ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ในสัปดาห์นี้จะขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับศาลปกครองที่แม้จะวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 แล้วก็ตาม แต่ก็เข้าใจว่าหลายต่อหลายคนยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้
       หนังสือเล่มโตนี้จัดวางสารบัญอย่างง่ายๆสอดคล้องกับชื่อยาวๆของหนังสือ โดยแบ่งเป็น 8 บท บทหัวท้ายเป็นบทนำและบทสรุป ส่วนอีก 6 บท นั้น ในบทแรกนั้นเป็นการอธิบายปูพื้นระบบศาลปกครองว่ามีความสำคัญอย่างไร มีการจัดรูปแบบ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่เช่นใด จากนั้นใน 4 บทต่อมาก็จะเป็นการอธิบายถึงระบบศาลปกครองของประเทศต่างๆรวม 4 ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนีและไทย โดยผู้เขียนได้ทำการอธิบายในแต่ละประเทศเป็นทำนองเดียวกัน คือ มีการนำเสนอรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองในแต่ละประเทศ ส่วนในบทถัดมาผู้เขียนก็ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบศาลปกครองของอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนีและไทยใน 5 ประเด็น คือ วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง รูปแบบศาลปกครอง โครงสร้างของศาลปกครอง อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครอง
       เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆของ รศ.ดร.วิรัชฯ มีการจัดทำตารางและแผนภูมิจำนวนมากประกอบอยู่ภายในเล่ม หนังสือเล่มนี้มีพิเศษกว่าเล่มอื่นๆตรงที่ในภาคผนวกมีการนำเสนอตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. …. จำนวน 4 ร่าง และในหน้าสุดท้ายของหนังสือมีการนำเสนอแผนภูมิขนาดยาวเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันนี รวมทั้งในภาคผนวกอีกเช่นกันที่มีการแปลกฎหมายสำคัญของเยอรมันนีเกี่ยวกับศาลปกครองเอาไว้ด้วย
       pub-law.net ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้กรุณาส่งหนังสือดีเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544