หน้าแรก เวทีทรรศนะ
ทัศนคติที่มีต่อการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศ ไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ธันวาคม 2547 14:52 น.
 
ปัจจุบันที่คนเลือกเรียนนิติศาสตร์กันมากขึ้นนั้น ก็มีหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ส่วนหนึ่ง แล้วต้องยอมรับว่า นิติศาสตร์นั้นเป็นสาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้วสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสาขาอื่นในสายสังคมศาสตร์ เพราะอาจทำงานได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือภาคธุรกิจของเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากนักกฎหมายเป็น "สิ่งจำเป็น" สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้แล้ว หากไม่ทำงานในภาครัฐหรือเอกชนแล้ว ก็ยังสามารถประกอบอาชีพด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย เช่นบรรดาทนายความอิสระทั้งหลาย
       ปัญหาที่ผมมองเห็นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวงการนิติศาสตร์มีอยู่หลายประการ เช่น จริยธรรมของนักกฎหมายที่นับวันก็จะมีปัญหามากขึ้น ความจัดเจนและความชำนาญในวิชาที่เรียนก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะเรามีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจำนวนมากที่สอนวิชานิติศาสตร์ แต่สถาบันแต่ละแห่งก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันครับ บัณฑิตด้านกฎหมายที่ผลิตออกมาปีละหลายหมื่นคนย่อมจะต้องมีบ้างที่ไม่จัดเจนในด้านวิชาการ ดั้งนั้น จึงควรที่จะให้ความสำคัญกับหลักสูตรนิติศาสตร์ในทุกสถาบันการศึกษา โดยอย่างน้อยก็ควรมีมาตรฐานในระดับเดียวกันครับ


 
 
ความหมายของการกระทำทางปกครอง
คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครอง
ความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความหมายของประโยชน์สาธารณะ
ความหมายของ "ตุลาการ" และ "ผู้พิพากษา"
   
 
 
 
รัฐธรรมนูญมาตรา 268 (ผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง)
ความแตกต่างระหว่างองค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลของไทยและฝรั่งเศส
การอายัดเงินประกันค่าก่อสร้าง
การไปเรียนกฎหมายมหาชนที่ประเทศฝรั่งเศส
"สภารัฐธรรมนูญ" ของประเทศฝรั่งเศส
การมีคำสั่งทางปกครองโดยมีเงื่อนไข
ปัญหาในการตอบข้อสอบวิชากฎหมายมหาชน
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
คำแนะนำในการศึกษากฎหมายมหาชน
คำสั่งทางปกครองกับมาตรการภายใน
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544