หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
รพีสาร (วารสารของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 13 ฉบับที่ 4 มกราคม - มิถุนายน 2545)
20 ธันวาคม 2547 15:03 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2545
จำนวนหน้า :   100 หน้า
ราคา :   ติดต่อ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2225-4142 , 0-2613-2125
 

            
       หนังสือเล่มนี้มีบทความที่น่าสนใจมากอยู่บทความหนึ่ง คือ บทความเรื่องปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นบทความที่เรียบเรียงจากบทความบางตอนของงานวิจัยที่ ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร ได้ร่วมวิจัยในนามของสภานิติศึกษา ตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาอบรมและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านกฎหมาย" ที่เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 บทความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ระบบการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีว่ามีความก้าวหน้าหรือล้าหลังเพียงใดเมื่อเทียบกับการสอนกฎหมายในต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้นำเสนอเอาไว้

                   
       นอกเหนือจากบทความนี้แล้ว ก็ยังมีบทความอื่นอีกหลายบทความแต่เนื่องจากมิได้เป็นบทความด้านกฎหมายมหาชน จึงไม่ขอแนะนำในที่นี้ ข้อมูลที่ดีที่สุดของวารสารเล่มนี้คงอยู่ที่ "รวม website กฎหมายมหาชนที่น่าสนใจ" ที่โอฬาร อินทสุวรรณ ได้ทำการรวบรวมไว้เป็นอย่างดี มีการแบ่งหมวดหมู่ของ website กฎหมายออกเป็นกลุ่มๆและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ website แต่ละแห่งเอาไว้ด้วย กลุ่มต่างๆของ website กฎหมายได้แก่ องค์กรหลักทางการเมืองด้านกฎหมาย หน่วยงานด้านการยุติธรรม ศาลต่างๆ สถาบันการศึกษาทางกฎหมาย องค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา web ค้นคว้ากฎหมายหลัก กฎหมายทั่วไป ราชกิจจานุเบกษาและประกาศต่างๆ หน่วยราชการ หน่วยงานพิเศษ web นักกฎหมายทั่วไป สำนักพิมพ์/ร้านหนังสือกฎหมาย และแน่นอนที่สุดครับ ประเภทสุดท้าย คือ กฎหมายมหาชน ซึ่งก็มีเพียง website เดียว คือ pub-law.net ครับ

                   
       รวม website กฎหมายของไทยที่น่าสนใจนี้เป็นสิ่งที่ "จำเป็น" ที่นักกฎหมายหรือผู้สนใจกฎหมายควรทราบเพื่อประกอบการค้นคว้าครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544