หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 เล่มที่ 1
23 ธันวาคม 2547 13:37 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-2132
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า :   219 หน้า
ราคา :   125 บาท
 

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับคณะผู้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ที่มานะผลิต วารสารออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับ
       ในวารสารเล่มนี้มีบทความจำนวนมาก แต่เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนอยู่ส่วนหนึ่งคือ การดำเนินคดีของพนักงานอัยการและคำพิพากษาของศาลในคดีซื้อเสียงที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ศ.ดร.คณิต ณ นคร ส่วน ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการหนุ่มชื่อดังแห่งยุค ก็ได้เขียนคำพิพากษาวิเคราะห์เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำ การประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ฯ (คำวินิจฉัยศาลปกครองกลางที่ 2253/2545) คำพิพากษาวิเคราะห์นี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะ ดร.บรรเจิดฯ ได้แสดงเหตุผลสนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับประเด็นต่างๆในคำวินิจฉัยศาลปกครองดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่มีการตรากฎหมายออกมานั้น สิทธิดังกล่าวมีผลใช้ได้หรือไม่ เพียงใด สนใจคำตอบก็ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ
       นอกเหนือจากบทความทั้งสองอันเป็นบทความด้านกฎหมายมหาชนแล้ว วารสารนิติศาสตร์เล่มนี้ก็ยังมีบทความกฎหมายมหาชนสาขาอื่นๆที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมากครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544