หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์
23 ธันวาคม 2547 15:55 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   476 หน้า
ราคา :   450 บาท
 

            
        หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดีมากเล่มหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมครับ

                   
        เค้าโครงของหนังสือดีมาก แม้จะดูเป็นฝรั่งอยู่บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเค้าโครงที่ปรับปรุงมาเป็นแบบไทย ๆ ได้ดีทีเดียวครับ และเมื่อได้อ่านสาระดูแล้วก็จะพบว่า ได้ความรู้เป็นอย่างมาก ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับผู้เขียนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ถ้ามีการให้ดาว เล่มนี้คงได้ 4 ดาวเต็มครับ!!!

                   
        ผู้เขียนแบ่งสาระสำคัญออกเป็น 13 บท คือ บททั่วไปซึ่งผู้เขียนก็ได้พยายาม "ปูพื้น" ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพรวม และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของไทย ใน 5 บทต่อมา ผู้เขียนได้อธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรเพื่อการส่งเสริมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนในอีก 6 บทต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษและมลพิษด้านต่าง ๆ คือ อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน น้ำ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ส่วนในภาคสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดในคดีสิ่งแวดล้อมที่แยกเป็นความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง

                   
        เป็นหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเล่มหนึ่งเท่าที่เคยเห็นมาครับ

                   
        ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544