หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
15 ตุลาคม 2549 23:27 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   256 หน้า
ราคา :   210 บาท
 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ อาจารย์สมยศฯ ตัดสินใจพิมพ์หนังสือหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นเล่มนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่หนังสือขาดตลาดมาเป็นเวลาหลายปี
        สาระสำคัญของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ภาค ในภาคแรกคือ ภาคที่เกี่ยวกับลักษณะกฎหมายมหาชนนั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึงสาระที่น่าสนใจที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายมหาชนหลายเรื่อง เช่น การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น ในภาคที่สองคือ รัฐ:สถาบันกฎหมายมหาชน ผู้เขียนก็ได้อธิบายถึงรัฐทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และแง่แนวคิด ภาคที่สามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบองค์กรของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ เรื่องความเป็นนิติบุคคลชองรัฐ ส่วนในภาคสุดท้ายคือ ภาคการกระทำทางปกครองนั้นก็มีเรื่องสำคัญที่น่าสนใจคือ นิติกรรมทางปกครองและดุลพินิจทางปกครอง
        เป็นหนังสือกฎหมายมหาชนระดับ “คลาสสิก” ที่อ่านง่ายและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีที่นักกฎหมายมหาชนทุกคนควรมีไว้เป็นเจ้าของครับ
        ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.pub-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@pub-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.pub-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544